Горелка на пелети Da Vinci

УСТРОЙСТВО НА ГОРЕЛКА DA VINCI

ГЛАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА КОРПУСА

ЕЛЕМЕНТИ НА  ШНЕКОВИЯ МЕХАНИЗЪМ

ЕЛЕКТРОННА УПРАВЛЯВАЩА СИСТЕМА

Процесът на горене се управлява с помощта на вградена микропроцесорна електронна система.

Електронната система за управление се състои от два блока: дисплей, разположен в горната част на корпуса и управляващ блок, който се намира във вътрешността на горелката. Двата блока са свързани помежду си с електрически кабел.

Електронната система се захранва от електрическата мрежа. За осъществяване на захранването камината притежава електрически шнур, завършващ със щепсел. Електронната система изпълнява следните задачи:

  • Дефинира, избира и поддържа мощността на камината;
  • Захранва и управлява електродвигателя за вентилиране на горивната камера;
  • Захранва и управлява електродвигателя за вентилиране на горивната камера;
  • Захранва, управлява и следи правилната работа на електродвигателя, задвижващ шнековия механизъм;
  • Следи определени вътрешни параметри и автоматично ги оптимизира;
  • Защитава и обезопасява горелката при неправилни манипулации на потребителя;
  • Подава подходящи съобщения (аларми) при извънредни събития, водещи до грешки в работата на горелката;
  • Осигурява предварително сервизно програмиране на горивния процес и параметри.

Мощността на горелката може да се променя в девет степени – от 1 до 9. Всяка степен на мощността е свързана с определен дебит на въздуха, който вентилира горивната камера – най нисък е този дебит при 1-ва степен, а най-висок – при 9-та степен. Осигуряването на определения дебит се осъществява посредством промяна скоростта на въртене, респективно мощността на задвижващия вентилатора електродвигател.

За да се постигне дадена топлинна мощност на горелката, е необходимо да се изгори определено количество пелети за единица време. Увеличаването на мощността се постига с увеличаване количеството на подаваното гориво. Горивото се подава чрез периодично завъртане на шнеков механизъм, който транспортира пелетите от бункера към горивната камера.

Шнековият механизъм се привежда в движение от електродвигател с редуктор. Работата на двигателя е периодична, с две фази: работен ход и пауза. Продължителността на работния ход е в зависимост от степента на мощност, на която работи горелката. Мощността се променя чрез промяна на времето през което работи шнековият механизъм. Тази програма може да се коригира неограничен брой пъти по желание, с оглед оптимизиране на процеса. Натрупаният опит и познания от производителя показват, че оптималното съотношение на мощностите между 1-ва и 9-та степен се движи от 1:5 до 1:6, което в повечето случаи е напълно удовлетворително. Конструкцията позволява получаването и на по-голямо регулировъчно съотношение (до около 1:7), но то е обвързано с качеството на пелетите.

Електронната система е проектирана да работи с минимално възможния разход на електроенергия, като е използвана съвременна елементна база и авангардни схемотехнически решения. По този начин горелката се приобщава към енергоспестяващите системи и апарати.


Пелетна горелка G36


Пелетна горелка G36