Котел на пелети Da Vinci

ОБЩО УСТРОЙСТВО НА КОТЕЛ DA VINCI


ЕЛЕКТРОННА УПРАВЛЯВАЩА СИСТЕМА

В горната странична част на котела  е разположен дисплейно-бутонен блок за задаване на текущите параметри на горенето и управление на горивния процес. Този блок е част от микрокомпютърната система, управляваща котела.

Процесът на горене се управлява с помощта на вградена електронна система. Тя изпълнява следните задачи:

  • Дефинира, избира и поддържа мощността на котела;
  • Захранва и управлява електродвигателя за вентилиране на горивната камера;
  • Захранва и управлява електродвигателя, задвижващ шнековия механизъм;
  • Следи определени вътрешни температури в котела и при тяхното излизане извън предварително дефинираните допуски генерира съответни коригиращи въздействия;
  • Защитава и обезопасява котела при неправилни манипулации на потребителя;
  • Подава подходящи съобщения при извънредни събития, водещи до грешки в работата;
  • Осигурява предварително сервизно програмиране на горивния процес.

Хронотермостатът е фрагмент от програмата на управляващия микроконтролер.

Мощността на котела може да се променя в девет степени – от 1 до 9. Всяка степен на мощността е свързана с определен дебит на въздуха, който вентилира горивната камера – най нисък е този дебит при 1-ва степен, а най-висок – при 9-та степен. Осигуряването на определения дебит се осъществява посредством промяна скоростта на въртене, респективно мощността на задвижващия вентилатора електродвигател.

За да се постигне дадена мощност, е необходимо да се изгори определено количество пелети за единица време. Увеличаването на мощността се постига с увеличаване количеството на подаваното гориво. Горивото се подава на порции чрез периодично завъртане на шнеков механизъм, който транспортира пелетите от бункера към горивната камера.

Шнековият механизъм се привежда в движение от електродвигател с редуктор. Работата на двигателя е периодична, с две фази: работен ход и пауза. Работният ход е с продължителност, зависима от степента на мощност, на която работи котелът. Мощността се променя чрез промяна на времетраенето на работния ход. Тази програма може да се коригира неограничен брой пъти по желание, с оглед оптимизиране на процеса.

Електронната система е проектирана да работи с минимално възможния разход на електроенергия. По този начин котелът се приобщава към групата енергоспестяващи системи и апарати.