Общи условия

Защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Всички потребители на нашия уебсайт следва да прочетат внимателно настоящата политика за защита на личните данни, за да научат повече за политиките и практиките, които сме разработили, за да защитим личните данни,  и да разберат по-добре отношенията ни с трети лица, които може да имат достъп до тези данни. Настоящата политика за защита на личните данни посочва какви лични данни можем да събираме за Вас, как можем да ги използваме, как можете да упражните правата си по отношение на Вашите лични данни, по-специално по отношение на правото на корекция на предоставени лични данни, правото на изтриване на свързаните с Вас лични данни („правото да бъдеш забравен“), правото Ви на „преносимост на данните“, както и информация как и до кои органи можете да подадете жалба, в случай че смятате че някое/и  от тези права са били нарушени.

Информация за нас:

Уебсайтът www.kaminite.com (наричан по-долу за краткост „уебсайтът“) , който е поместен на този уебсайт, са разработени, администрирани от и са собственост на “Див импекс “ ООД

Обхват на политиката за защита на личните данни:

Настоящата политика за защита на личните данни се прилага за личните данни които събираме чрез този уебсайт.
Нашият уебсайт може да включва хиперлинкове (препратки) към други уебсайтове, които “ Див импекс “ ООД не контролира и не може да носи отговорност за политиката им за защита на личните данни. В случай, че решите да посетите уебсайт, до който води хиперлинк поместен на настоящия уебсайт, Ви препоръчваме да се запознаете с тяхната политика по отношение на обработване и защита на личните Ви данни.

Какво следва да разбирате под лични данни:

Съгласно определението използвано в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година “ Лични данни “ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Политики по отношение на децата:

Съдържанието и услугите на настоящия уебсайт са предназначени за пълнолетни потребители. Настоящият уебсайт не е предназначен за деца. Ако научим, че непълнолетен потребител е предоставил лични данни на нашия уебсайт или че друго лице ни е предоставило такива данни, ще изтрием тази информация от нашите активни бази данни, освен ако запазването на тези данни не се изисква от приложимото законодателство.

Информация, която събираме чрез настоящия уебсайт:

1. Когато използвате нашия уебсайт, Вие може да решите да ни предоставите Вашият и-мейл адрес;
2. Когато използвате нашата форма за контакт:

  • Вашето име;
  • Вашият и-мейл адрес;
  • Друга Ваша лична информация, която Вие решите доброволно да ни предоставите.

Събраната по този начин лична информация ние можем да използваме по един от следните начини: за да осъществим контакт с Вас, за да отговорим на Ваше запитване относно наш продукт или услуга, за да подобрим нашите продукти или услуги, включително за да подобрим настоящия уебсайт.
 
Всички лични данни от съобщения и материали получени от потребители чрез нашата форма за контакт, на наш и-мейл, или по друг начин следва да бъдат достоверни и да не нарушават правата на трети лица. В случай, че Вие ни предоставяте информация за трето лице, Вие гарантирате че тази информация е достоверна, актуална и имате право да я споделите с нас.
 

Период и начин на съхранение на лични данни:

Всяка лична информация, която ни бъде предоставена по какъвто и да е било от изброените в предходната клауза начини, ще бъде съхранявана съгласно политиката за защита на личните данни на “ Див импекс.“ ООД за период от време допустим от националното законодателство, по начин който гарантира безопасното й използване и не позволява тя да бъде достъпна до трети лица.
 
Съхраняваме Вашите лични данни в комбинация от хартиени носители и електронни файлове. Електронните файлове се съхраняват на сървъри, които се използват и поддържат от “Див импекс“ ООД . За да гарантираме целостта и поверителността на личните данни, които ни предоставяте, при необходимост може да прилагаме методи за криптиране. Като допълнителна мярка за сигурност всички лични данни се съхраняват във физическа форма зад защитни стени и други устройства за мрежова сигурност с цел предотвратяване на достъп от страна на нарушители, в изпълнение на изискванията на Закона за защита на личните данни.
 
Въпреки всички усилия, които “Див импекс“ ООД  предприема за защита на Вашите лични данни, Вие трябва да знаете, че предаването на информация по интернет е несигурно и ние не можем напълно да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет. За да си осигурите максимална степен на защита на Вашите данни и компютърна конфигурация “Див импекс “ ООД  Ви препоръчва да използвате актуален и лицензиран софтуер, включително антивирусна програма и редовно да предприемате сканиране на Вашия компютър за нежелан софтуер.
 

Вашите права съгласно регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година:

1. Вие имате правото да поискате достъп до или коригиране на Вашите лични данни, които ние съхраняваме за Вас.
2. Вие имате правото да поискате да Ви предоставим получените за Вас лични данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат („право на преносимост“).
3. Вие имате правото да поискате от нас да изтрием съхраняваните за Вас лични данни („правото да бъдеш забравен“).
4. Вие имате право да поискате от нас ограничаване на обработването на Вашите лични данни и/или да възразите срещу обработването на Вашите лични данни свързани с Вашите законни интереси, обществени интереси или профилиране, освен ако не успеем да докажем, че са налице непреодолими, гарантирани причини, имащи приоритет пред Вашите интереси, права и свободи, или че това обработване се извършва за целите на предявяване, упражняване или защита на/по съдебни претенции.

За да осъществите някое от гореизброените си права Вие следва да използвате нашата форма за контакт или да се свържете с нас на email:kaminite@abv.bg или на телефон: +359 2 9555 651. Вие трябва да имате предвид, че за да защитим в най-голяма степен Вашите права и законни интереси, ние можем да поискаме от Вас да се идентифицирате по начин, който не поражда съмнения относно Вашата самоличност.

Вие трябва да имате предвид, че понякога не е технологично възможно да се премахне всеки запис на Ваша информация от нашите сървъри. Необходимостта от архивиране на нашите системи с цел защита на информацията от случайна загуба означава, че копие от Ваша информация може да съществува в неизтриваема форма, чието намиране ще е трудно или невъзможно за нас. Независимо от това, когато е разрешено по закон, “ Див импекс “ ООД ще изтрие Вашите лични данни, съхранявани в нашите базите данни. Освен това ще полагаме необходимите усилия за неразкриване на никакви лични данни, съхранявани в неизтриваем формат, след получаване на молба за премахване от Вас, освен ако това не се изисква по закон.

Други данни които събираме чрез нашия уебсайт:

Настоящият уебсайт използва услугата Google Analytics представляваща услуга за уебанализ на Google Inc., 1600 Амфитиътър Паркуей, Маунтин Вю, Калифорния 94043, Съединените щати (“Google”). Google е е сертифициран съгласно EU-US Privacy Shield, който гарантира поддържането на адекватно ниво на защита на данните с оглед обработването на данни от Google в САЩ. Google Analytics използва „бисквитки“ (“cookies”), които представляват текстови файлове, съдържащи малки количества информация, които се записват на вашето устройство, когато посетите даден уебсайт.

Информацията, събирана от Google във връзка с Вашето ползване на уебсайта ни (например препращащия URL, коя от нашите страници посещавате, вида браузър, езиковите Ви настройки, Вашата операционна система, резолюция на екрана, включително и IP адрес) ще бъде предадена  и запазена от Google на техните сървъри в САЩ. Google няма да свързва вашия IP адрес с каквито и да било други данни на Google. Google ще използва събраната информация за целите на оценка на вашето използване на уебсайта, както и за създаване на отчети за дейността на уебсайта и за извършване на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и употребата на интернет. Съответните резултати ще ни бъдат предоставени в анонимизирана форма. Тази информация обаче се агрегира и не се използва с цел да ви идентифицира. В този процес Вашите данни за ползването няма да бъдат свързани с Вашия пълен IP адрес. Активирали сме на Уебсайта си функцията за IP анонимизиране, предлагана от Google, така че последните осем цифри (тип IPv4) или последните 80 бита (тип IPv6) от IP адреса Ви се изтриват. При всяко следващо посещение на уебсайта бисквитките се изпращат обратно към него: това е полезно, тъй като те му позволяват да разпознае устройството ви. За повече информация относно „бисквитките“, посетете www.allaboutcookies.org, за повече информация относно „бисквитките“ които използва нашия уебсайт, моля посетете секцията  ПОЛИТИКА ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА “БИСКВИТКИ
За да предотваратите използването на услугата Google Analytics е необходимо да последвате следния линк ТУК.
 

Предоставяне на лични данни на трети страни:

Освен в споменатите в Общите условия на този сайт случаи и/или в настоящата Политика за защита на личните данни, без вашето изрично съгласие “ Див импекс “ ООД няма да предоставя Вашата лична информация на трети лица за каквито и да било цели.
 
Последното не се отнася за предоставяне на информация, изисквана от нас по закон или друг подзаконов нормативен акт, предоставянето на информация изисквана от нас от компетентен надзорен орган или от съд, или информацията която ни е необходима за Вас с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права, в случай че Вие сте нарушили нашите Общи условия за използване на настоящия уебсайт.

Прехвърляне между държави на лични данни:

“Див импекс “ ООД няма да прехвърля Ваши лични данни извън рамките на Република България, без Вашето изрично съгласие, освен ако такова прехвърляне не бъде поискано от компетентен надзорен орган или бъде изискано от нас в изпълнение на наше законно задължение и/или е предвидено изрично в настоящите Общи условия.

Подаване на жалба във връзка със защитата на личните данни:

В случай, че Вие смятате че Вашите лични данни се използват по нерегламентиран начин или смятате че се съхраняват в нарушение на законово изискване Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни. Подробности за това как можете да упражните това свое право можете да намерите на следната интернет страница:  https://www.cpdp.bg/index.php

Изменения на настоящата политика за защита на лични данни

“Див импекс “ ООД си запазва правото да нанася промени в настоящата политика за защита на личните данни, по свое усмотрение и в отговор на промени в приложимото законодателство относно защитата на личните данни.

За всички промени касаещи защитата на личните данни ние ще направим възможното да Ви уведомим чрез лично съобщение или по подходящ начин на настоящия уебсайт.

За контакт с нас:

За да се свържете с нас за по-подробна информация касаеща политиката ни за защита на личните данни или за да поискате повече информация за конкретна дейност по обработване, моля свържете се с нас чрез

  • email:kaminite@abv.bg
  • телефон: +359 29555 651

Използван език:

Настоящата политика за защита на лични данни е написана на български език и преведена на английски език. В случай на несъответствие в текстовете, текстът на български език има предимство и се счита за верен.