Устройство на пелетната камина

Устройство на камината

Електронна управляваща система

Процесът на горене се управлява с помощта на вградена електронна система.

В горната част на камината е разположена командна кутия за задаване на текущите параметри на горенето и управление на горивния процес. Командната кутия е част от микрокомпютърната система, управляваща камината.

Електронната система за управление се състои от два блока: дисплей, разположен в задната част на горния декоративен капак на камината и управляващ блок, който се намира върху долната основа във вътрешността на камината. Двата блока са свързани помежду си с необходимите информационни и силови електрически контури.

Електронната система изпълнява следните задачи:

  • дефинира, избира и поддържа мощността на камината;
  • захранва и управлява електродвигателя за вентилиране на горивната камера;
  • захранва, управлява и следи правилната работа на електродвигателя, задвижващ шнековия механизъм;
  • следи определени вътрешни температури в камината и при тяхното излизане извън предварително дефинираните допуски генерира съответни коригиращи въздействия;
  • защитава и обезопасява камината при неправилни манипулации на потребителя;
  • подава подходящи съобщения при извънредни събития, водещи до грешки в работата на камината;
  • осигурява предварително сервизно програмиране на горивния процес.

Настройки и начин на работа на камината

Мощността на камината може да се променя в девет степени – от 1 до 9. Всяка степен на мощността е свързана с определен дебит на въздуха, който вентилира горивната камера – най нисък е този дебит при 1-ва степен, а най-висок – при 9-та степен. Осигуряването на определения дебит се осъществява посредством промяна скоростта на въртене, респективно мощността на задвижващия електродвигател.

За да се постигне дадена мощност на камината, е необходимо да се изгори определено количество пелети за единица време. Увеличаването на мощността се постига с увеличаване количеството на подаваното гориво. Горивото се подава чрез периодично завъртане на шнеков механизъм, който транспортира пелетите от бункера към горивната камера.

Шнековият механизъм се привежда в движение от електродвигател с редуктор. Работата на двигателя е периодична, с две фази: работен ход и пауза. Работният ход е в зависимост от степента, на която работи камината. Мощността се променя чрез промяна на времето през което работи шнековият механизъм. Тази програма може да се коригира неограничен брой пъти по желание, с оглед оптимизиране на процеса. Натрупаният опит и познания от производителя показват, че оптималното съотношение на мощностите между 1-ва и 9-та степен се движи от 1:5 до 1:6, което в повечето случаи е напълно удовлетворително. Конструкцията на камината позволява получаването и на по-голямо регулировъчно съотношение (до около 1:7), но то е обвързано с качеството на пелетите.

Командната кутия се намира в задната част на горната декоративна плоча на камината. Нейното предназначение е да осъществи включване и изключване на камината, стартиране и стопиране на горивния процес, задаване и управление на всички функции, както и сервизно обслужване на камината.

Икономичност, безопасност и сигурност

Електронната система е проектирана да работи с минимално възможния разход на електроенергия, като е използвана съвременна елементна база и авангардни схемотехнически решения. По този начин камината се приобщава към енергоспестяващите системи и апарати.

Електронната система е проектирана така ,че да може да се обезпечи безпроблемна непрекъсната работа на камината по 24 часа в денонощието в рамките на отоплителния сезон – 6 месеца.

При отпадане на мрежовото напрежение работата на камината се преустановява, ако тя не е окомплектована със запалка и седмичен програматор. При поява на мрежовото напрежение камината се установява в изходно положение. За да бъде възобновена нейната работа, трябва да бъде запалена отново.

Зависимостта от наличие на мрежово напрежение е предимство от гледна точка безопасността на експлоатацията. Тъй като при отпадане на мрежовото напрежение циркулационната помпа в отоплителната магистрала спира работата си, ако камината продължи да работи, биха се създали условия за прегряване на водата във водната риза и за многократно увеличаване на налягането, поради получаването на парна фаза. В този смисъл зависимостта от мрежата и спирането на работа при липса на мрежово напрежение могат да се разглеждат като защитна функция на камината.

Системата осигурява нужните потребителски функции -измерване, задаване, следене и поддържане на желаната температура в отопляемите помещения, възможност за съставяне на потребителски програми за работа на камината по ниво на мощност или по стойност на температурата, по дневни часови зони, а също и за текущата седмица.